Logo
0 ks
za Kč 0,00
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
  1. Úvod
  2. Obchodní podmínky
  3. Reklamační řád

 

 

REKLAMAČNÍ ŘÁD

 fyzické osoby

Zdeněk Dřízal

se sídlem Nušlova 2282/29, 158 00 Praha 5-Nové Butovice, ČR

identifikační číslo: 63949458

 

Tento reklamační řád se vztahuje na prodej zboží fyzickou osobou Zdeňkem Dřízalem, IČO 63949458, se sídlem Nušlova 2282/29, 158 00 Praha 5-Nové Butovice, ČR, (dále jen "prodávající") prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.scifik.cz

1. ZÁRUKA ZA JAKOST

1.1.    Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal:

1.1.1.    má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání takové vlastnosti, pak takové, které prodávající popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě nabídky prodávajícího;

1.1.2.    se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá;

1.1.3.    je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti

1.1.4.    vyhovuje věc požadavkům právních předpisů.

1.2.      Kupující je povinen při osobním převzetí od kupujícího zkontrolovat přebírané zboží, jeho úplnost a nepoškozenost obalů.

1.3.      Kupující je povinen při převzetí od přepravce řádně zkontrolovat přebírané zboží, jeho úplnost a nepoškozenost obalů.

2. Způsob uplatnění reklamace

2.1.      Práva kupujícího z vadného plnění (dále jen "reklamace") musí být uplatněna v souladu s tímto reklamačním řádem.

2.2.      Kupující má právo uplatnit reklamaci u prodávajícího, a to na adrese scifik@scifik.cz.

2.3.      Kupující je povinen při reklamaci doložit datum koupě daného zboží, a to zejména předložením příslušného daňového dokladu, popř. jiným věrohodným způsobem.

2.4.      Kupující nemá právo uplatnit reklamaci na vadu, která byla vytýkána již v minulosti, pokud na ni byla poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny daného zboží.

3. Lhůty pro uplatnění a vyřízení reklamace

3.1.      Lhůta pro uplatnění reklamace začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím.

3.2.      Kupující je povinen reklamovat zboží bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že je na zboží vada. Prodávající neodpovídá za zvětšení rozsahu poškození, pokud kupující zboží užívá, ačkoliv o vadě ví.

3.3.      Prodávající je povinen o reklamaci rozhodnout ihned, ve složitějších případech do 30 kalendářních dnů. Způsob vyřízení reklamace a dobu jejího trvání je prodávající povinen kupujícímu písemně potvrdit. Kupující není oprávněn bez souhlasu prodávajícího měnit jednou zvolený způsob vyřízení reklamace. vyjma situace, kdy jím zvolený způsob řešení není možné vůbec nebo včas uskutečnit.

3.4.      V případě vyřešení reklamace výměnou zboží neběží nová lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění, ale pokračuje běh lhůty reklamovaného zboží.

4. Výjimky z odpovědnosti za vady

4.1.      Prodávající neodpovídá za vady zboží v následujících případech:

4.1.1.    je-li vada na zboží v době převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva z kupní ceny.

4.1.2.    je způsobena kupujícím a vznikla nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou, zásahem kupujícího či mechanickým poškozením zboží;

4.1.3.    vada na zboží vznikla opotřebením způsobeným obvyklým užíváním nebo vyplývá-li to z povahy věci;

4.1.4.    jde-li o zboží použité a vada odpovídá míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží v době převzetí zboží kupujícím;

4.1.5.    mechanické poškození zboží;

4.1.6.    vada vznikla neodborným zacházením, obsluhou nebo zanedbáním péče o zboží;

4.1.7.    používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chmickými a mechanickými vlivy prostředí, pro nějž je zboží určeno;

4.1.8.    poškození v důsledku vyšší moci.

5. Závěrečná ustanovení

5.1.      Ve vztahu ke splnění povinnosti dle §14 zákona č.634/1992 Sb. prodávající informuje kupujícího o možnosti využít pro případné mimosoudní řešení spotřebitelských sporů Českou obchodní inspekci (www.coi.cz), jež je notifikovaným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů na seznamu Evropské komise.

6. Účinnost

6.1.      Tento reklamační řád nabyl účinnosti dne 1.1.2019.